Tổng nhu cầu sử dụng đất ở nông thôn Phú Quốc đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Phú Quốc là 2.120ha, tăng 1.627,28ha so với hiện trạng năm 2020 và nhu cầu sử dụng đất ở tại đô thị Phú Quốc trên địa bàn thành phố Phú Quốc đến năm 2030 khoảng 1.205ha, tăng 751,66ha so với hiện trạng năm 2020.

Nhu cầu sử dụng đất ở tại nông thôn

Bố trí dân cư nông thôn tập trung tại các trung tâm cụm xã, trung tâm xã đã được quy hoạch để thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Tiếp tục bố trí các tuyến dân cư dọc theo các tuyến lộ giao thông chính gắn với vùng sản xuất nông nghiệp để vừa kết hợp sản xuất vừa phát triển dịch vụ du lịch. Quy hoạch lại các làng chài ven biển theo hướng tập trung, không kéo dài ven bãi biển nhằm tạo quỹ đất cho phát triển du lịch, bảo vệ môi trường khu dân cư và môi trường bãi biển du lịch. Ngoài việc bố trí các điểm dân cư nông thôn ở trung tâm xã, dọc các tuyến giao thông chính, trên địa bàn thành phố Phú Quốc còn bố trí quy hoạch các dự án dân cư, tái định cư và nhà ở xã hội (Chi tiết từng hạng mục công trình được thể hiện ở biểu 10/CH phần phụ biểu).

Quy hoach Phú Quốc 2030

Quy hoach Phú Quốc 2030

Tổng nhu cầu sử dụng đất ở nông thôn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Phú Quốc là 2.120ha, tăng 1.627,28ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó, quỹ đất ở tại nông thôn dành cho phát triển các dự án khu dân cư, dự án nhà ở,… khoảng 1.100-1.400ha (chiếm 70-80% đất ở tăng thêm); quỹ đất dành cho chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân 300-500ha (chiếm 20-30% đất ở tăng thêm). Như vậy, theo quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tại quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 (hạn mức giao đất ở tại nông thôn (xã) cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở không quá 300m2 và hạn mức công nhận đất ở tại nông thôn (xã) cho mỗi hộ gia đình không quá 400m2) thì với quỹ đất tăng thêm 300-500ha đến năm 2030 thành phố Phú Quốc đảm bảo đủ quỹ đất bố trí đất ở cho khoảng 9.000-10.000 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố.    

Hiện trạng năm 2020 thành phố có 792,72ha đất ở nông thôn, chỉ tiêu quy hoạch đến năm 2030 là 2.120ha, tăng 1.627,28ha so với hiện trạng năm 2020. Diện tích tăng thêm được chuyển từ đất trồng cây lâu năm 1.587,89ha và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 39,39ha (khu dân cư khu vực ấp Rạch Vẹm).

Bảng 21: Chỉ tiêu sử dụng đất ở tại nông thôn đến năm 2030 thành phố Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang

Đơn vị tính: ha

Số Đơn vị hành chính Hiện trạng Quy hoạch Tăng,
TT năm 2020 năm 2030 giảm (-)
* Toàn thành phố 492,72 2.120,00 1.627,28
1 Xã Cửa Cạn 40,55 245,63 205,08
2 Xã Gành Dầu 47,56 193,53 145,97
3 Xã Cửa Dương 101,12 510,72 409,60
4 Xã Hàm Ninh 95,19 303,45 208,26
5 Xã Dương Tơ 187,00 676,87 489,87
6 Xã Bãi Thơm 15,90 184,20 168,30
7 Xã Thổ Châu 5,40 5,60 0,20

Nhu cầu sử dụng đất ở tại đô thị

Theo Nghị quyết số 1109/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Sau khi thành lập, thành phố Phú Quốc có 02 phường và 07 xã.

Quy hoạch đất nông thôn Phú Quốc

Quy hoạch đất nông thôn Phú Quốc

Tuy nhiên, trong quy hoạch sử dụng đất chỉ đất ở tại các đô thị hiện hữu (đất ở thuộc phạm vi địa giới hành chính phường Dương Đông và phường An Thới) mới được cân đối vào chỉ tiêu đất ở tại các đô thị, đất ở tại các đô thị hình thành trong tương lai vẫn tính vào đất ở nông thôn và khi nào được công nhận là phường thì sẽ trở thành đất ở tại đô thị.

Do đó, nhu cầu sử dụng đất ở tại đô thị trên địa bàn thành phố Phú Quốc đến năm 2030 khoảng 1.205ha, tăng 751,66ha so với hiện trạng năm 2020. (Chi tiết từng hạng mục công trình được thể hiện ở biểu 10/CH phần phụ biểu).